Barnehagens rom – “Den tredje pedagog” 

Det fysiske rommets betydning for barnehagens pedagogiske arbeid 

Både arkitektur og den fysiske organiseringa av rom sier oss gjerne hvem de er ment for, hvilke holdninger vi skal ha i det vi inntar rommet og hvilke aktiviteter som skal foregå der. Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt ideen om rommet som den «tredje pedagog». Begrepet «den tredje pedagog» har sin opprinnelse i Reggio Emilia-filosofien og gjenspeiler at rommet er mer enn en kontekst for barnehagens pedagogiske arbeid. Det påvirker, og det lar seg påvirke, det være seg barnehagens innerom, uterom eller utvida uterom. Gjennom ECTE – DigiTools får du møte og sjøl utforske slike rom i tre forskjellige barnehager med utgangspunkt i undervisningsvideoer, 360°simulatorer og forslag til refleksjonsspørsmål.  

Barnehagens innerom 

Barnehagebygg er av ulik dato, og noen av dem er bygd nettopp med tanke på at de skulle romme en barnehage, mens andre igjen opprinnelig hadde andre bruksområder. Dette får sjølsagt konsekvenser for de fysiske rammebetingelsene og for hvordan rom må tilrettelegges for å bli satt i spill i barnehagens pedagogiske arbeid. I denne delen av ECTE – DigiTools presenteres noen generelle prinsipper og analytiske verktøy som kan være nyttige å ta med seg i planlegginga og tilrettelegginga av barnehagens innerom. 

Barnehagens uterom 

Utgangspunktet for barnehagers uterom er svært ulikt, avhengig av beliggenhet og uteområdets egenskaper. Naturbarnehager, gårdsbarnehager, barnehager på landsbygda og barnehager i byen har alle ulike forutsetninger, og i denne delen av ECTE – DigiTools får du innblikk i hvordan en bybarnehage har løst plassmangelen på bakkeplan ved å ta i bruk byggets tak som uterom. De teoretiske perspektivene som blir presenterte, er ikke særskilt retta mot denne løsninga, men vil kunne bidra i arbeidet med å utvikle gode uterom som kan ivareta barns medvirkning, utforsking, leik og læring, uavhengig av beliggenhet.  

Barnehagens utvida uterom 

Barnehager har ofte liten innflytelse på hvordan nærmiljøet til barnehagen er utforma. Bruken av det utvida uteområdet rundt en barnehage handler derfor mye om å se muligheter og forholde seg til de begrensninger som finnes der. I denne delen av ECTE – DigiTools får du innblikk i hvordan en sentrumsnær barnehage har utnytta det utvida uteområdet rundt barnehagen for å legge best mulig til rette for barns utforsking, leik og læring. 

Skroll til toppen